Loading...
מילון מונחים2018-10-27T17:41:51+00:00

תחום במשפט האזרחי העוסק בכל התרחישים בהם נגרם נזק בין גופני ובין חומרי.

כאשר מוגשת תביעה ועל מנת שיקבע גובה הפיצוי ושיעור הנכות מוזמן התובע להופיע בפני ועדה רפואית.

המונח "ירושה" או "הורשה", בהגדרתו הרחבה, מתייחס לכל העברה של מאפיין כלשהו מאדם לאדם משמעות זכות הירושה היא שאדם אשר צבר כוח חברתי מסוים בחייו , מעביר את כוחו לאדם אחר, לרוב לצאצאיו. (מתוך ויקיפדיה)

סכום כסף שניתן לאדם שלוקה בגופו או בנפשו באופן חד פעמי או בקביעות (כל חודש) במסגרת המוסד לביטוח לאומי. קבצת נכות נקבעת על ידי ועדה רפואית.

מגבלה בתפקוד גופני או נפשי הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית, עקב מחלה, תאונה, זדון וכדומ

נכות שאדם סובל ממנה במשך תקופה מסוימת, עד להחלמתו.

סכום שמוטל על המזיק לשלם לניזוק, כדי לפצות אותו על הנזק שנגרם לו.

אדם המורשה לעסוק בעריכת דין, לאחר שסיים תואר במשפטים ועבר את מבחני הלשכה. רצוי לשכור עורך דין מומחה לנזיקין.

כל דבר שאדם מורה כי ייעשה לאחר מותו. מהבחינה המשפטית, צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. על צוואה להיות ברת תוקף חוקי.

טיפול רפואי רשלני שבגללו נגרמו נזקי גוף למטופל, נזקים שלא היו נגרמים אלמלא רשלנות המטפל.

תאונה שמעורב בה כלי רכב אחד או יותר, שנועד לסוא על דרכים סלולות או דרכי עפר.

תאונה המתרחשת לעובד עקב עבודתו ותוך כדי עיסוקו בה.

תאונת דרכים שבה הנהג הפוגע לא עוצר את רכבו שעל מנת לגלות עניין או להגיש עזרה לאנשים בהם פגע, ואף נמלט ממקום ההתרחשות.

הליך משפטי בו אזרח נעזר בכוחו של בית המפשט כנגד אדם אחר.